Skip to content ↓

Walne Zebranie 2024

Na podstawie przepisu § 20 ust. 1 i nast. statutu Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego (dalej „Towarzystwo”), Zarząd Towarzystwa informuje, że zostało zwołane Walne Zebranie Członków Towarzystwa, które odbędzie się w trybie zwyczajnym w dniach 1 stycznia 2024 r. – 14 stycznia 2024 r. (dalej „Zebranie Zwyczajne”). 
 
Porządek Zebrania Zwyczajnego będzie obejmował:

1. W terminie 1 stycznia - 7 stycznia 2024 r: 
A. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przedstawionych przez Zarząd sprawozdań: merytorycznego i finansowego za okres ostatniej kadencji,

B. Podejęcie decyzji w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu. 

2. W terminie 8 stycznia -14 stycznia 2024 r. 

A. Wybór członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej kolejnej kadencji. 


Na Komisarza Wyborczego Zebrania Zwyczajnego został wybrany Pan Mecenas Maciej Grzesiuk – adwokat z kancelarii prawnej GWW Ladziński, Cmoch i Wspólnicy Sp. k. (adres: ul. Dobra 40, 00-344 Warszawa), która świadczy usługi prawne dla Towarzystwa.
 
Zebranie Zwyczajne zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. W tym celu Zarząd Towarzystwa jako system informatyczny, za pośrednictwem którego zostaną przeprowadzone obrady Zebrania Zwyczajnego wybrał platformę ElectionBuddy.

Jednocześnie informujemy o możliwości zgłaszania swoich kandydatur do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Każdą kandydaturę należy przesłać indywidualnie. Zgłoszenia może dokonać jedynie zainteresowana osoba. Każda kandydatka lub kandydat zobowiązani są przesłać swoje CV oraz opis planów związanych z kolejną kadencją (objętość nie dłuższa niż 1 strona A4). 

Kandydatury do zarządu można zgłaszać do pełnienia poniższych funkcji: 

Przewodniczącego Zarządu;

Członka Zarządu - Skarbnika;

Członka Zarządu - Koordynatora Programu Szkół Zjednoczonego Świata;

Członka Zarządu - Zastępcy Koordynatora Programu Szkół Zjednoczonego Świata;

Członka Zarządu - Koordynatora Programu Szkół PSS;

Członka Zarządu - Zastępcy Koordynatora Programu Szkół PSS.

Kandydatury można składać jedynie do pełnienia określonej funkcji w zarządzie albo do pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej. 

Kandydatury należy składać do dnia 26 listopada 2023 roku, jedynie pod adres mailowy: zarzad@uwc.org.pl 


Kandydatury do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej zostały przekazane Członkom Towarzystwa drogą mailową. Sprawozdania zarządu oraz opinia komisji rewizyjnej dostępna jest w zakładce Sprawozdania. 

Dane do logowania na platformie elektronicznej zostaną przekazane drogą mailową przed datą rozpoczęcia Zebrania Zwyczajnego. 

Wszelkie inne pytania związane z Zebraniem Zwyczajnym prosimy kierować na główny adres email Towarzystwa do 15 grudnia 2023 roku: info@uwc.org.pl 

Z poważaniem,

Zarząd Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata
im. prof. Pawła Czartoryskiego