Skip to content ↓

FAQs

Frequently Asked Questions - Najczęściej zadawane pytania

Jaki poziom j. angielskiego jest wymagany, aby przystąpić do konkursu?

Kandydaci nie muszą poświadczać znajomości j. angielskiego żadnymi certifikatami lub wynikami z egzaminów. Wystarczy możliwość porozumienia się z Komisją Konkursową w stopniu, który wskazuje, że kandydat zostając uczniem szkoły UWC będzie w stanie uczestniczyć w zajęciach nadrabiając przy okazji wszelkie braki w trakcie nauki.

Czy dokumenty wymagane w trakcie konkursu muszą być przetłumaczone na język angielski? Czy trzeba je poświadczać notarialnie lub przez tłumacza przysięgłego?

Nie. Wystarczą kserokopie wersji polskiej. Komisja zastrzega sobie jednak prawo do zwrócenia się do kandydatów z prośbą o przedłożenie oryginałów.

Czy mogę wybrać szkołę do której chciał(a)bym się dostać?

Nie. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje o tym, do jakich szkół rekomendowani są poszczególni kandydaci. Temat preferencji dotyczących szkół może jednak pojawić się w trakcie rozmowy z Komisją Konkursową. Pytani są o to również rodzice podczas rozmów z przedstawicielami UWC Polska.

Pochodzę z małego miasteczka/ze wsi. Czy mam szanse otrzymać miejsce w jednej ze szkół UWC?

Tak, zdecydowanie! UWC Polska chętnie przyjmuje aplkacje od osób z całego terenu Polski. Wsród naszych stypendystów są mieszkańcy dużych miast, jak również małych miejscowości oraz wsi.

Jak ustalany jest poziom stypendium towarzyszącego miejscu w szkole UWC?

Rodzice kandydatów rozważanych na miejsce w danej szkole proszeni są o uzupełnienie dodatkowego formularza finansowego, w którym należy podać informacje dotyczące sytuacji materialnej rodziny. Stypendium ustalane jest indywidualnie na podstawie wysokości zarobków, aktywów, zobowiązań finansowych, liczby członków rodziny oraz szczególnych okoliczności. Ostateczna decyzja o przyznaniu stypendium oraz jego wysokości należy do szkoły.

Kto finansuje stypendia towarzyszące miejscom w szkołach UWC?

Koszt nauki w szkołach UWC współfinansowany jest przez szkoły, UWC Polska oraz rodziców uczniów proporcjonalnie do ich poziomu zamożności. Pełny koszt nauki w szkole UWC waha się od 75 tys. zł/rok do 215 tys. zł/rok.

Czy pełne stypendium obejmuje zarówno koszt nauki jak i utrzymania?

Tak. Pełne stypendia pokrywają koszt nauki, zakwaterowania oraz wyżywienia. Stypendia nie obejmują kosztów przjazdów/przelotów do szkoły, opłat za zajęcia dodatkowe oraz kieszonkowego.

Czy UWC Polska przyznaje też stypendia uniwersyteckie?

Nie, jednak większość naszych uczniów uzyskuje dalsze stypendia pokrywające koszt nauki na studiach samodzielnie.

Czy Komisja Konkursowa rozpatruje odwołania?

Nie. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.