Skip to content ↓

Polityka prywatności

Polityka prywatności
Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata
im. prof. Pawła Czartoryskiego (UWC Polska)
2018.10.30

Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych, dalej: RODO) jest stowarzyszenie Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego (dalej: Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie, 00-330, przy ul. Nowy Świat 72, numer KRS: 0000128672, e-mail: kontakt@uwc.org.pl.

Gdzie i w jaki sposób przetwarzamy dane

Dane osobowe przechowywane są głównie w formie elektronicznej: na wynajętych serwerach oraz na serwerach usługodawców usług elektronicznych (poczta e-mail, przechowywanie plików w chmurze). Dostęp do danych osobowych zawsze chroniony jest hasłem, a gdzie to jest możliwe poprzez dwuetapowe uwierzytelnianie. Część danych przechowujemy w formie papierowej w archiwum Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata.

Komu powierzamy dane

Dane osobowe powierzamy podmiotom, z którymi prowadzimy stałą współpracę na podstawie zawartych umów lub listów intencyjnych / memorandum o zawarciu współpracy. Podmioty te obejmują:

  • firmę księgową, która przetwarza dane dotyczące transakcji dokonanych na kontach Towarzystwa;
  • szkoły partnerskie, które otrzymują od nas dane osobowe kandydatów zgromadzone w czasie trwania konkursów o miejsca w tych szkołach.

Dane osobowe przekazane tym podmiotom są przez nie przechowane zgodnie z ich własną polityką prywatności.

Prawa osób, których dane przetwarzamy

Osobom, których dane przetwarzamy przysługuje prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych,
  • uzyskania kopii danych,
  • żądania sprostowania danych,
  • usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.
Czyje dane przetwarzamy i na jakich zasadach

Dane członków Towarzystwa

Towarzystwo gromadzi dane osobowe członków w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu, informacje dotyczące instytucji edukacyjnych, z którymi związani są nasi członkowie w przypadkach, gdy jest to uzasadnione (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia, studia).

Adresy e-mail członków Towarzystwa są wykorzystywane w celu komunikacji z członkami za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie ogłoszeń, Newsletterów oraz list mailingowych stypendystów oraz absolwentów poszczególnych szkół partnerskich. Otrzymywanie Newslettera oraz wiadomości za pośrednictwem list mailingowych jest dobrowolne i członkowie mogą w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tych wiadomości. Można to zrobić za pomocą opcji usunięcia adresu e-mail bezpośrednio w otrzymywanych wiadomościach lub pisząc na adres kontakt@uwc.org.pl.

Informacje o członkach gromadzone są przez Towarzystwo przez okres działalności stowarzyszenia.

Dane subskrybentek i subskrybentów Newslettera Towarzystwa

Przetwarzamy adresy e-mail subskrybentek i subskrybentów Newslettera Towarzystwa w celu jego publikacji. Otrzymywanie Newslettera jest dobrowolne i członkowie mogą w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tych wiadomości. Można to zrobić za pomocą opcji usunięcia adresu e-mail bezpośrednio w otrzymywanych wiadomościach lub pisząc na adres kontakt@uwc.org.pl. W takim przypadku dane subskrybentek i subskrybentów Newsletterów usuwane są natychmiastowo z list dystrybucyjnych.

Dane darczyńców

Towarzystwo otrzymuje darowizny poprzez bezpośrednie wpłaty na jedno z kont Towarzystwa lub za pośrednictwem usługi PayPal. Dane osobowe darczyńców przetwarzane są przez bank, z którym Towarzystwo zawarło umowę o prowadzeniu rachunków bankowych i obejmują: imię i nazwisko, numer rachunku, adres, kwotę darowizny oraz opis przelewu.

Darczyńcy otrzymują od Towarzystwa komunikację z podziękowaniami za przekazane darowizny. Jeśli darczyńcy nie życzą sobie takiej komunikacji, prosimy o kontakt pisząc na adres kontakt@uwc.org.pl.

Dane osobowe darczyńców przetwarzamy przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonana została darowizna.

Dane osób przekazujących 1% podatku

Towarzystwo otrzymuje z urzędu skarbowego informacje o osobach, które zdecydowały się przekazać nam 1% podatku i wyraziły zgodę na kontakt zaznaczając odpowiednie pole w formularzu PIT. Dane te obejmują: imię i nazwisko podatnika/podatników, adres, wysokość przekazanej kwoty podatku oraz dodatkowe informacje zamieszczone w formularzu PIT przez podatnika/podatników.

Osoby przekazujące Towarzystwu 1% podatku otrzymują komunikację z podziękowaniami. Jeśli darczyńcy nie życzą sobie takiej komunikacji, prosimy o kontakt pisząc na adres kontakt@uwc.org.pl.

Dane osobowe osób przekazujących Towarzystwu 1% podatków przetwarzamy przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonana została wpłata 1%.

Dane uczestniczek i uczestników konkursów

Towarzystwo organizuje konkursy o miejsca w szkołach partnerskich, w trakcie których gromadzone są dane za pośrednictwem formularza aplikacyjnego oraz dodatkowych formularzy wskazanych w regulaminie konkursu. Dane te przetwarzane są w celu przeprowadzenia konkursu. Podanie tych danych jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w konkursie.

Dane osobowe uczestniczek i uczestników konkursów przechowywane są przez rok od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się dany konkurs. Na prośbę uczestniczki lub uczestnika konkursu Towarzystwo usunie dane niezwłocznie po otrzymaniu takiej prośby. Korespondencję w tej sprawie prosimy kierować na adres kontakt@uwc.org.pl.

Dane subskrybentek i subskrybentów Newslettera Towarzystwa poświęconego konkursom prowadzonym przez Towarzystwo

Przetwarzamy adresy e-mail subskrybentek i subskrybentów Newslettera Towarzystwa poświęconego konkursom prowadzonym przez Towarzystwo w celu jego publikacji. Otrzymywanie Newslettera jest dobrowolne i subskrybentki oraz subskrybenci w każdej chwili mogą zrezygnować z jego otrzymywania. Można to zrobić za pomocą opcji usunięcia adresu e-mail bezpośrednio w otrzymywanych wiadomościach lub pisząc na adres kontakt@uwc.org.pl. W takim przypadku dane subskrybentek i subskrybentów Newsletterów usuwane są natychmiastowo z listy dystrybucyjnej.