Skip to content ↓

Nauka

 

„Celem edukacji jest pielęgnowanie następujących cech: ciągłej ciekawości, niezłomnego ducha, wytrwałości w dążeniu do celu, gotowości do rozsądnych wyrzeczeń,  a przede wszystkim współczucia i wyrozumiałości wobec innych."

Kurt Hahn, założyciel UWC 

UWC jest globalną organizacją edukacyjną kształcącą co roku ponad dziewięć tysięcy uczniów z ponad 155 państw. Prawie cztery tysiące spośród tych uczniów bierze udział w programie matury międzynarodowej (IB) - najbardziej rozpoznawalnego na świecie programu kształcenia uczniów w wieku 16-19 lat.

Choć program matury międzynarodowej (IB) jest w centrum życia akademickiego w szkołach UWC, edukacja UWC wykracza daleko poza standardowe wymagania stawiane przez program IB. Bazując na świadomej różnorodności uczniów i nauczycieli w każdej szkole UWC - osób pochodzących z różnych państw, grup społeczno-ekonomicznych, kultur, posługujących się wieloma językami, posiadających różne przekonania polityczne i doświadczenie edukacyjne, UWC zakłada, że program nauczania musi pozwalać na wiele interpretacji i punktów widzenia, tak aby każdy uczeń czuł, że jego perspektywa i historia są w tym programie odzwierciedlone uczciwie i z należytym szacunkiem.

Stąd, tradycyjny program IB w szkołach UWC wzbogacony jest przez sesje o tematyce globalnej oraz inne zajęcia dążące do wypracowania przez uczniów umiejętności krytycznego myślenia oraz odważnego stawiania czoła wyzwaniom współczesnego świata.

Matura międzynarodowa (IB)

Organizacja IB (IBO) powstała w 1968 r. Od samego początku, IBO liczyło na wsparcie i zaangażowanie szkół UWC z racji ich bogatej wiedzy w zakresie zapewnienia postępowej, międzykulturowej edukacji przy szczególnym uwzględnieniu uczenia się przez własne doświadczenie. Po ponad 50 latach istnienia IBO, obie organizacje nadal ściśle z sobą współpracują.

Po sześciu latach pilotażowego programu, w tym w szkole UWC Atlantic w Walii, program matury międzynarodowej IB oficjalnie powstał w 1975 r. Program IB dla szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych oraz szkół zawodowych został opracowany w ciągu ostatnich dwóch dekad. Wszystkie programy IB mają na celu „zachęcenie uczniów na całym świecie do działania, rozwijania w sobie empatii i chęci nieustannego kształcenia ze zrozumieniem dla racji i poglądów innych."

Programy IB zyskują na popularności ze względu na swoją reputację jako wzorzec do naśladowania w środowisku edukacji międzynarodowej, szczególnie na poziomie matury międzynarodowej (IB). Obecnie istnieje pięć tysięcy szkół oferujących program IB zapewniających edukację ponad 1,3 milionom uczniów.

 

„Kiedy byłem dyrektorem generalnym [IB], starałem się utrzymywać możliwie jak najbliższe relacje z ruchem UWC [...] i regularnie spotykałem się z dyrektorami tych szkół. Powód jest prosty: szkoły UWC stanowią 'uosobienie ducha' międzynarodowej edukacji i model do naśladowania dla wszystkich w tym obszasze."

- George Walker, były dyrektor generalny matury międzynarodowej (IB)

Jakie przedmioty oferowane są przez szkoły UWC?

Uczniowie programu IB wybierają po jednym przedmiocie z następujących sześciu grup:

1. Język podstawowy/ojczysty

2. Język obcy

3. Nauki społeczne (geografia, historia)

4. Nauki doświadczalne (biologia, chemia, fizyka)

5. Nauki matematyczne

6. Sztuka (teatr, muzyka)(zamiast zajęć ze sztuki uczniowie mogą wziąć inny przedmiot z nauk doświadczalnych, nauk społecznych lub języków obcych)

Uczniowie z reguły uczą się trzech przedmiotów na poziomie podstawowym (SL - standard level) oraz trzech przedmiotów na poziomie rozszerzonym (HL - higher level). Każda szkoła UWC oferuje nieco inny zestaw przedmiotów w zależności od swojej lokalizacji oraz profilu.

Students study generally three subjects at standard level, and three subjects at a higher level, for which they are expected to demonstrate a greater body of knowledge, understanding and skills. Which specific subjects are offered will vary between the UWC schools and colleges, often reflecting their geographic location and focus areas.

Oprócz nauki sześciu przedmiotów, uczniowie muszą spełnić wymagania trzech dodatkowych części programu IB, które są kluczowe dla jego założeń. Są to:

  1. Napisanie pracy (EE - extended essay): uczniowie zgłębiają temat, którym szczególnie się interesują, rozwijając tym samym umiejętności prowadzenia niezależnych badań oraz sztukę pisania, które wymagane są później na studiach. Praca ta z reguły porusza temat związany z jednym z przedmiotów wybranych przez ucznia i nie może przekraczać 4 000 słów. Uczniowie wspierani są w prowadzeniu badań oraz pisaniu pracy przez opiekuna naukowego.
  2. Zaliczenie kursu teorii wiedzy (TOK - Theory of Knowledge): kurs ten zachęca uczniów do refleksji nad naturą wiedzy oraz granicami poznawania tego co przyjmujemy za prawdę. Ocena opiera się na prezentacji ustnej oraz pracy pisemniej nieprzekraczającej 1 600 słów.
  3. Zaliczenie zajęć CAS (Creativity, Activity, Service): istotą programu jest branie odpowiedzialności za siebie i innych, rozwijanie umiejętności społecznych, twórczych i związanych z zajęciami na świeżym powietrzu, a także traktowanie innych z empatią. Uczniowie angażują się w różnorodne projekty, które pozwalają im rozwijać im te umiejętności, a jednocześnie angażować się na rzecz lokalnej społeczności.

Połączenie tych elementów pozwala uczniom rozwijać takie zdolności jak analiza i ocena informacji, przedstawianie swoich pomysłów i umiejętność przekonywania innych, które są kluczowe dla podjęcia studiów I stopnia oraz dalszego kształcenia. Ponadto uczniowie mają możliwość oprzeć się na swojej kulturze i doświadczeniu podczas zajęć akademickich, zwiększając tym samym poznanie samego siebie przy jednoczesnym budowaniu więzi i zrozumienia punktu widzenia innych osób.