Skip to content ↓

Członkostwo

Członkiem zwyczajnym UWC Polska (Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego) może zostać były lub obecny uczeń szkół UWC, a także osoba fizyczna chcąca popularyzować idee UWC Polska.

Przyjęcia członka zwyczajnego do UWC Polska dokonuje Zarząd na drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów w terminie dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji członkowskiej.

Członek zwyczajny ma prawo:

  • wybierać i być wybieranym do organów UWC Polska
  • uczestniczyć w Walnym Zebraniu
  • zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności UWC Polska
  • brać czynny udział w działalności UWC Polska
  • zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działań mających na celu realizację celów statutowych UWC Polska
  • korzystać z pomocy i zaplecza stowarzyszenia w podejmowanych przez niego działaniach, zgodnych z celami statutowymi UWC Polska

Członek zwyczajny ma obowiązek:

  • pomagać w realizacji celów UWC Polska
  • przestrzegać ściśle statutu, regulaminów i uchwał władz UWC Polska oraz współdziałać przy wprowadzaniu ich w życie
  • płacić regularnie składki członkowskie - roczna składka członkowska dla uczniów i studentów wynosi 30 zł, dla pozostałych czonków 60 zł

Zapraszamy zainteresowane osoby do złożenia deklaracji członkowskiej korzystając z poniższego formularza: