Skip to content ↓

Walne Zebranie 2021

Na podstawie przepisu § 20 ust. 3 statutu Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego (dalej „Towarzystwo”), Zarząd Towarzystwa informuje, że zostało zwołane Walne Zebranie Członków Towarzystwa, które odbędzie się w trybie zwyczajnym w dniach 12 lipca 2021 r. – 25 lipca 2021 r. (dalej „Zebranie Zwyczajne”). 
 
Porządek Zebrania Zwyczajnego będzie obejmował:

1. w dniach 12-18 lipca 2021 r.:
1.1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i sprawozdania finansowego za 2019 r.,
1.2. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i sprawozdania finansowego za 2020 r.,
1.3. głosownie nad uchwałami w sprawie udzielenia absolutorium członkom ustępującego Zarządu;

2. w dniach 19-25 lipca 2021 r.:
2.1. głosowanie nad uchwałami w sprawie wyboru Zarządu na nową kadencję,
2.2. głosowanie nad uchwałami w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej na nową kadencję.
 
Na Komisarza Wyborczego Zebrania Zwyczajnego został wybrany Pan Konrad Chodorowski – adwokat z kancelarii prawnej GWW Ladziński, Cmoch i Wspólnicy Sp. k. (adres: ul. Dobra 40, 00-344 Warszawa), która świadczy usługi prawne dla Towarzystwa.
 
Zarząd Towarzystwa zaprasza członków do zgłaszania swoich kandydatur do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej za pośrednictwem poczty elektronicznej pisząc na adres: kontakt@uwc.org.pl do 10 czerwca 2021 r. Każdy kandydat może dołączyć do swojego zgłoszenia maksymalnie jedną stronę A4 przedstawiając swoją kandydaturę oraz jedną stronę A4 zawierającą CV.
 
Zebranie Zwyczajne zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. W tym celu Zarząd Towarzystwa jako system informatyczny, za pośrednictwem którego zostaną przeprowadzone obrady Zebrania Zwyczajnego wybrał platformę ElectionBuddy.

Materiały:

1. Sprawozdanie merytoryczne za 2019 r.
2. Sprawozdanie finansowe za 2019 r.
3. Opinia Komisji Rewizyjnej za 2019 r.
4. Sprawozdanie merytoryczne za 2020 r.
5. Sprawozdanie finansowe za 2020 r.
6. Opinia Komisji Rewizyjnej za 2020 r.
7. Kandydaci do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej kadencji 2021–2023
 
Wszelkie inne pytania związane z Zebraniem Zwyczajnym prosimy kierować na główny adres email Towarzystwa: kontakt@uwc.org.pl.

Z poważaniem,

Zarząd Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata
im. prof. Pawła Czartoryskiego